خط مشی مبتنی بر قانون حمایت از اطلاعات شخصی

هدف استفاده از اطلاعات شخصی

  • برای ارسال اسناد و غیره به منظور انجام کار و تأیید و تماس در صورت وجود هرگونه نکته نامشخص
  • برای پاسخ به مشاوره و پرسش

تهیه به شخص ثالث
به غیر از موارد زیر ، ما اطلاعات شخصی به دست آمده را بدون رضایت قبلی شخص ارائه یا در اختیار شخص ثالث قرار نمی دهیم.

  • در صورت نیاز قانون
  • در صورت لزوم برای محافظت از جان ، بدن یا دارایی انسان
  • در مواردی که لازم است یک نهاد ملی یا یک نهاد عمومی محلی یا شخصی که به آن سپرده شده است در انجام امور مقرر در قانون همکاری کند.
  • هنگام ارائه اسناد به یک اداره عمومی هنگام انجام کارهای اداری

افشای / تغییر / تعلیق / حذف اطلاعات شخصی در دفتر ثبت حقوقی iSupport شرکت اداری اداری اداری ، درخواستی را برای افشای / تغییر / تعلیق / حذف اطلاعات شخصی حفظ شده از شخص یا نماینده وی دریافت کردیم. در این صورت ، ما هویت شما را تأیید می کنیم و بلافاصله پاسخ خواهیم داد مگر اینکه توسط قانون یا تجارت اجازه رد داده شود.
لطفاً توجه داشته باشید که برای هر درخواست هزینه 2000 ین به عنوان هزینه درخواست فاش شدن هزینه می شود.