நகரம், நகரம் மற்றும் கிராம அலுவலக இடங்களின் பட்டியல்

URL: http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/com/addr/jyu_top.htm

குடிவரவு பணியகம்

URL: http://www.immi-moj.go.jp/index.html

பாஸ்போர்ட் தகவல் (வெளியுறவு அமைச்சகம்)

URL: http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/

சட்ட விவகார பணியகங்கள் மற்றும் மாவட்ட சட்ட விவகார பணியகங்களின் பட்டியல்

URL: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

ஹலோ பணி அலுவலகங்களின் பட்டியல்

URL: http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

தேசிய வரி நிறுவனம் மற்றும் வரி அலுவலக இருப்பிடங்களின் பட்டியல்

URL: http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

நோட்டரி பொது அலுவலகங்களின் பட்டியல்

URL: http://www.koshonin.gr.jp/sho.html