لیست مکانهای دفاتر شهر ، شهر و روستا

URL: http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/com/addr/jyu_top.htm

اداره مهاجرت

URL: http://www.immi-moj.go.jp/index.html

اطلاعات گذرنامه (وزارت امور خارجه)

آدرس اینترنتی: http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/

لیست دفاتر امور حقوقی و دفاتر امور حقوقی منطقه

URL: http://www.moj.go.jp/MINJI/minji10.html

لیست دفاتر کار سلام

URL: http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

لیست محل های اداره مالیات ملی و اداره مالیات

آدرس اینترنتی: http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm

لیست دفاتر اسناد رسمی

آدرس اینترنتی: http://www.koshonin.gr.jp/sho.html