برای ازدواج با یک رومانیایی دو راه وجود دارد، یکی این است که ابتدا ثبت نام ازدواج در ژاپن ارائه کنید و دیگری این است که ابتدا برای تکمیل مراحل ازدواج به شهرداری در رومانی مراجعه کنید.

[نحوه ثبت نام ازدواج ابتدا در ژاپن]

① گواهی مبنی بر مجرد بودن یک رومانیایی و امکان ازدواج در سفارت رومانی در ژاپن دریافت کنید.

[مدارک مورد نیاز برای رومانیایی ها]・گواهی تولد
·گذرنامه
* اگر متاهل بوده اید، اگر همسرتان طلاق گرفته باشد، حکم طلاق از دادگاه رومانی و اگر همسرتان بیوه باشد، گواهی فوت الزامی است.

②ثبت ازدواج را به اداره شهرداری در ژاپن ارسال کنید

【مدارک مورد نیاز】

・·ثبت ازدواج
・گواهی سوگند ذکر شده در ① بالا (با ترجمه ژاپنی)
・گواهی تولد رومانیایی (با ترجمه ژاپنی)
・کارت اقامت (اگر ساکن ژاپن هستید)
・گواهی با عکس شخص ژاپنی (گواهینامه رانندگی و …) مهر
*هنگام ثبت ازدواج در مکانی غیر از اقامتگاه ثبت شده یک ژاپنی، کپی ثبت خانواده نیز الزامی است.
* در صورتی که فرد رومانیایی سابقه ازدواج داشته باشد، در صورت مطلقه بودن همسر، صدور حکم طلاق از دادگاه رومانی و در صورت بیوه بودن همسر، گواهی فوت الزامی است.

③ ارائه گزارش به سفارت رومانی در ژاپن (در عرض 6 ماه از زمان ثبت ازدواج)

【مدارک مورد نیاز】

・گواهی قبولی ثبت ازدواج، ثبت خانواده پس از ازدواج (آپوستیل تایید شده از وزارت امور خارجه)
・گذرنامه هر دو طرف
・ شناسنامه رومانیایی

[چگونه ابتدا در رومانی ازدواج کنیم]

① یک فرد ژاپنی در سفارت ژاپن در رومانی گواهی صلاحیت قانونی برای ازدواج (گواهی مجردی) دریافت می کند.

[مدارک مورد نیاز ژاپنی ها]
・ثبت خانواده ・گذرنامه
* اگر متاهل بوده اید، در صورت مطلقه بودن همسرتان، گواهی طلاق و در صورت بیوه بودن همسرتان، گواهی فوت الزامی است.

②روش های ازدواج را در تالار شهر محل زندگی فرد رومانیایی انجام دهید

【مدارک مورد نیاز】

· سوگند ازدواج
*اگر یک ژاپنی زبان رومانیایی را نمی‌فهمد، معمولاً به یک مترجم معتبر نیاز است.
・گواهی اهلیت قانونی برای ازدواج با یک ژاپنی
・ثبت خانواده (ترجمه رومانیایی، با گواهی آپوستیل)
*اگر یک ژاپنی متاهل بوده است، در صورت بیوه بودن همسر یا طلاق گرفتن، کپی تایید شده از ثبت خانواده الزامی است.
・گواهی پزشکی برای هر دو طرف (صدور توسط بیمارستان تعیین شده توسط شهرداری در محل سکونت رومانیایی. اعتبار به مدت 14 روز)
・گذرنامه هر دو طرف
· شناسنامه رومانیایی، کارت شناسایی
* اگر متاهل بوده اید، در صورت فوت همسرتان گواهی فوت و اگر همسرتان طلاق گرفته باشد، گواهی طلاق الزامی است.

(3) تالار شهر (2) فوق بعد از اخطار 10 روزه ازدواج بین روزهای یازدهم تا چهاردهم تقاضای ازدواج مدنی برگزار می کند. سند ازدواج حدود دو هفته پس از ثبت ازدواج با دو شاهد صادر می شود.

*اگر یک ژاپنی زبان رومانیایی را نمی‌فهمد، معمولاً به یک مترجم معتبر نیاز است.

④ گواهی ازدواج تایید شده توسط وزارت امور خارجه رومانی را دریافت کنید و ثبت ازدواج را به سفارت ژاپن در رومانی یا شهرداری های ژاپن ارسال کنید (در عرض 3 ماه از ثبت ازدواج)

【مدارک مورد نیاز】

・گواهی ازدواج (با ترجمه ژاپنی)
・گواهی ثبت خانواده (در صورت ارائه در اقامتگاه دائمی الزامی نیست)
・گذرنامه هر دو طرف (با ترجمه ژاپنی برای رومانیایی ها)
・گواهی تولد رومانیایی (با ترجمه ژاپنی)